Minoru Onoda

Exhibition: Minoru Onoda: Watashi no Maru (My Circles), Himeji City Museum of Art, Himeji, JP

Enquiry